REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.muzpony.com (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez przedsiębiorcę Patryka Szczypińskiego NIP: 9471842542, REGON: 101608309.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili opłacenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, jednakże zmiana taka nie dotyczy towarów przyjętych do realizacji od danego Kupującego po ich opłaceniu.
6. Cena produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Kupującego. Informacja o przykładowych kosztach dostawy produktu znajduje się na karcie produktu, a ostateczny koszt dostawy produktu widoczny jest w „koszyku” już na pierwszym etapie składania zamówienia.
7. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
8. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres Sklepu.
9. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
10. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, przeprowadzania i odwoływania na jego stronach akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian o charakterze aktualizacyjnym.
12. Sklep zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania, umowy zawartej w związku z zakupem produktu. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Kupującego Patryk Szczypiński. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
13. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o Polityce Ochrony Prywatności znajdują się w dziale Polityka prywatności.

§ 2. Dostępność produktów i czas realizacji zamówień

1. Na karcie każdego produktu podany jest czas realizacji zamówienia.
Określony przedział czasowy oznacza, ile dni maksymalnie upłynie od momentu przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia do chwili skompletowania zamówionych towarów.
Podane okresy mają charakter informacyjny w celu przybliżenia Kupującemu planowanego terminu dostawy towarów. W przypadku zamówienia towarów o różnych czasach realizacji przyjmuje się za właściwy dla całego zamówienia najdłuższy z czasów podanych dla zamawianych towarów. W przypadku, gdy czas realizacji okazałby się dłuższy niż przypisany dla danych towarów, Sklep kontaktuje się z Kupującym celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzeniu dalszej chęci realizacji zamówienia.
2. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się w chwili, gdy:
– zaksięguje się na koncie firmowym Sklepu kwota wpłacona przez Kupującego – w przypadku zapłaty za towary przelewem bankowym lub kartą płatniczą, PayU, PayPal
– sklep zawiadomi drogą mailową o przyjęciu do realizacji zamówienia złożonego za pobraniem
3. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest otrzymanie na maila Kupującego informacji o zmianie statusu na „w trakcie realizacji”.

§ 3. Wysyłka i płatności

1. Towary wysyłane są:
– firmą Kurierską (Produkt zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz firm partnerskich naszych dostawców. W uzasadnionych przypadkach dostawa może zostać zlecona innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim),
– transportem firmowym producenta

2. Wysyłka zamówionych towarów następuje:
– Kurierem – do 3 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia do realizacji zamówienia w Sklepie dla towarów dostępnych od ręki oraz od dnia skomplementowania zamówienia dla towarów dla których przewidziany jest czas realizacji.
– Transportem firmowym producenta/Sklepu – po ustaleniu mailowym/telefonicznym z Kupującym dogodności terminu doręczenia

3. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówiony towar w formie:
– przelewu bankowego
– przelewu online w systemie PayU | PayPal
– kartą płatniczą (Visa, Mastercard) w systemie PayU |PayPal
– rat w systemie PayU

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu lub na życzenie Kupującego faktura VAT.
5. Szczegółowe informacje o kosztach i formach wysyłek oraz o sposobach płatności znajdują się w dziale Koszty wysyłki i Płatności

§ 4. Zwroty

1. Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu.
2. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je ( np. w jednej paczce ze zwracanym produktem i dowodem zakupu lub mailem na adres kontakt@muzpony.com) na adres Sklepu. W wypadku gdy jedno zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego produktu.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Patryk Szczypiński
ul. Wycieczkowa 32
95-070 Rąbień AB

Ja …………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………….,
Data zawarcia umowy to ……………….., data odbioru przedmiotów …………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………
Adres: ………………………………………………….
Data: ……………………………………………………
Podpis: ………………………………………………..

3. Gotowy przykładowy formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie www.muzpony.com w dziale Zwroty i reklamacje.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Zgodnie z ustawą o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo zwrotu o którym mowa w § 3 pkt.1 Regulaminu nie przysługuje odniesieniu do umów:
– świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
np. zabawki i pościele z indywidualnym haftem, girlandy z imieniem, literko-poduszki z imieniem, rolety o innym niż standardowy rozmiar itp.
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; np. materace
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7. Zwracany towar musi być kompletny. W celu nadania przesyłki zwrotnej należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz.
8. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (jeśli na dowodzie zakupu jest więcej pozycji, możesz zachować dla siebie jego ksero).
9. Sklep dokona zwrotu ceny za towar oraz wartości kosztu dostawy produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstapieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które Kupujący jest obowiązany ponieść:
– Kupujący ponosi koszt dostarczenia zwracanego produktu
– Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli Kupujący zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, lub skorzystał z opcji dostawy express – oferowanej przez firme Pinio) – więcej w dziale Zwroty i reklamacje.
11. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
12. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem. Sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez Kupującego od umowy. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta

§ 5. Reklamacje

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy drogą mailową pod adresem (kontakt@muzpony.com) lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem. W przypadku produktów gabarytowych np. mebli wystarczy dołączyć zdjęcia reklamowanego produktu, bez konieczności jego odsyłania na adres Sklepu.
3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
5. Wzór formularza reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się w dziale Zwroty i reklamacje.
6. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
7. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki towaru. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zawartość strony www.muzpony.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.